Sepleriň elýeterliligi

Kytgalar


Nowaýynyň döredijiligi aşa baý hem köp ugurly bolup, ol türkmen halkynyň arasynda şahyr hem beýik akyldar hökmünde giňden mälimdir.

Nowaýynyň döredijiligi aşa baý hem köp ugurly bolup, ol türkmen halkynyň arasynda şahyr hem beýik akyldar hökmünde giňden mälimdir.

Alyşir Nowaýy

Äleme indiňmi – algy etjek bol,
Bergi edip gitmek ynsana geňdir.
Dünýäden işiňi bitirmän gitmek
Hammamdan ýuwunman çykana deňdir.
* * *
Dost-dost diýilýänlerden şeýle jepalar gördüm,
Müň bir bela sataşyp, akdy gözümiň ýaşy.
Şolar ýaly dostlar bilen müň ýyl artyk ýaşandan,
Öz ölmeli pursadyňdan ozal öleniň ýagşy.
* * *
Kalbyňyzda tekepbirlik ýok bolsa –
Ähli baýlyk üstüňize topular.
Tekepbirlik meň kalbymda bar bolsa –
Şol baýlyga nireden jaý tapylar.
* * *
Ýazýan adam oňarmasa kärini
Galamyny alyp döwmek lazymdyr.
Başyn iki bölüp döwedi ýaly,
Ýüzün syýa bilen ýuwmak lazymdyr.

Ýazýan zatlaryndan bir tanap işip,
Elin daňyp, ilden kowmak lazymdyr.
* * *
Ýüz sowalyň, müň sowalyň jogaby
Ahyry ýekeje hakykatdadyr.
Ýüz harpyň emeli bir galamdadyr,
Müň goýnuň emeli bir taýakdadyr.
* * *
Dünýäde kän bolýar adam nejisi,
Şolardan üçüsi meň üçin mälim:
Biri samsyk paşşa, biri husyt baý,
Üçünjisi bolsa – pul söýýän alym.
* * *
Sen asylly adam. Akyldar adam.
Deňsiz-taýsyz adam. Il üçin doglan.
Seret, bary-ýogy iki setirde
Sen hakda sözledim dört sany ýalan.

Terjime eden Kerim Gurbannepesow.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG