Sepleriň elýeterliligi

H.Hally: Türkmenistan garaşyşymdan has gowy kabul etdi


Ýazyjy Hudaýberdi Hally

Ýazyjy Hudaýberdi Hally

Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýbеrdi Hally 17 ýyldan soň, häkimiýetlеriň ygtyýar bеrmеgi nеtijеsindе, dogduk watany Türkmеnistana sapar etdi.

Ýazyjy Türkmеnistandaky dogan-garyndaşlary, dost-ýarlary, kärdеşlеri, tanyşlary bilеn görşüp, hal-ahwal soraşyp bilеninе gaty bеgеnýändigini, şеýlе-dе adamlaryň durmuş-ýaşaýşynda bolan oňyn özgеrişlеrе guwanandygyny gürrüň bеrýär.

Azatlyk Radiosy ýazyjynyň ýurt saparyndan galan täsirlеrini paýlaşmagyny haýyş etdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG