Sepleriň elýeterliligi

Leýla: "Ýurtda köp zat üýtgäpdir"


Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry

Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen, daşary ýurtlarda okaýan türkmenistanly talyplaryň uly bir bölegi yzyna – Türkmenistana dolanýar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen talyplarynyň aýtmagyna görä, bir ýyla ýetmez wagtyň içinde ýurtda köp sanly üýtgeşmeler bolup geçipdir.

Ýakynda Lebap welaýatyna dynç alyşa baryp, yzyna – Gazagystana dolanyp gelen türkmen talyby Leýla özünde galan tasirleri barada gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG