Sepleriň elýeterliligi

92 ýaşly weterana jaý berilmeýär


Aşgabat, Ikinji Jahan Urşunda wepat bolanlara dikilen ýadygärlik

Aşgabat, Ikinji Jahan Urşunda wepat bolanlara dikilen ýadygärlik

Türkmenistan 9-njy maýda 1941-45-nji ýyllarda nemes faşistlerine garşy uruşda gazanylan Ýeňşiň 69 ýyllygyny baýram etdi.

Bu baýram mynasybetli uruş weteranlaryna sowgat-sylag edilendigi habar berilýär.

Emma 1922-nji ýylda doglan, 1941-45-nji ýyllaryň urşuna gatnaşan aşgabatly weteran, öňki žurnalist we terjimeçi Meretdurdy Temmimowyň ýaşaýyş jaý ýagdaýynyň gowulandyrylmagy baradaky haýyşy ýyldan-ýyla kanagatlandyrylman gelýär diýip, ýerli synçy Nurberdi Nurmmämedow Azatlyk radiosyna aýtdy.

Azatlyk Radiosynyň bu mesele bilen gyzyklanyp geçiren söhbetdeşligini diňläp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG