Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyradyň goşgusy.

Keýpihon, bezemen geýnen bir ýigit
Köçeden çalaja hiňlenip gelýä.
Içe sygman, dyňzap duran şatlygyň
Sebäbini onuň bir özi bilýä...

Bir geňsi zat – gymmatbaha penjegiň
Tutuş hapalanan ýakasy, ýeňi.
Kömür çyrşan ýaly keýpine, özi –
Ilenok gulaga gynanç äheňi.

"Gözi ýer görenok" diýlişi ýaly,
Gamsyz gözler hol asmany sermeýä.
Tanyş-u-nätanyş öňünden çyksa,
Ne sagyn, ne solun gözi görmeýä…

Bu halda öňünden dosty çykmazmy!
"Ýer-ow, şepe, oýun edýämi bu pany?
Düýnem akyl-huşuň ýerbe-ýerdi-le,
Bu gün nirden tapdyň onça hapany?

Talaňçylan penjesine düşdüňmi,
Ýa-da ýata suwa çümdüňmi boýlap?
Men bilýän – bolmasa düýpli bir sebäp,
Ili güldürmezdiň özüňi oýnap…"

"Dost jan, edil şu wagt wokzaldan gelýän,
Az-kem köşeşdim men, belki, gowşadym.
Gaýnenemi uzak ýola ugradyp,
Parowozy gujakladym, ogşadym!.."

XS
SM
MD
LG