Sepleriň elýeterliligi

Amerikan harbylary öten agşam demirgazyk Owganystanyň Gunduz şäherinde, howpsuzlyk güýçleriniň şäheri yslamçy jeňçilerden yzyna almak üçin söweşýän ýerinde «Talybana» garşy howa zarbalaryny urandyklaryny aýdýarlar.

Howa zarbalary 29-njy sentýabrda «Talybana» garşy garşylykly hüjüme başlan owgan howpsuzlyk güýçleri bilen ylalaşyldy.

Bu şäher şondan bir gün öň hökümet güýçleriniň elinden alnypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi, polkownik Braýan Tribus ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa güýçleriniň şindi Owganystandan çykmadyk geňeşçileriniň Gunduz töwereginde owgan howpsuzlyk güýçlerine maslahat-geňeş berýändiklerini aýtdy.

Owgan howpsuzlyk güýçleri 29-njy sentýabrda hökümet binalaryny, şäher türmesini we welaýat polisiýa bölüminiň jaýlaryny “Talyban» söweşijilerinden yzyna aldylar

XS
SM
MD
LG