Sepleriň elýeterliligi

Birleşen Ştatlar Owganystanyň günortasyndaky Helmand welaýatyna goşmaça ýüzlerçe esger iberýär.

«Talyban» bu welaýatyň ençeme etrabyny basyp almak howpuny salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsi, polkownik Maýkl Lohorn (Michaýel Lawhorn) 9-njy fewralda beýanat çap edip, täze güýçleriň howpsuzlygy üpjün etjekdigini we owgan goşunynyň 215-nji korpusyna geňeş-maslahat berjekdigini aýtdy.

Aýdylmagyna görä, goşmaça güýçleriň iberilmegi ozaldan planlaşdyrylan we olar Helmandda öňden işläp ýören geňeşçileri goramak, owgan goşunlarynyň täzeden enjamlaşdyrylmagyna kömek bermek bilen meşgullanar.

XS
SM
MD
LG