Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Türkmenistan

Kalendar

Aşgabat, prezidentlige kandidatlar baradaky maglumatlar, 7-nji fewral, 2012 ý.

Aşgabat, prezidentlige kandidatlar baradaky maglumatlar, 7-nji fewral, 2012 ý.

Türkmenistanyň saýlawlary we sala salyşlyklary geçirmek baradaky Merkezi komissiýasy 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny yglan etdi.

Türkmenistanyň saýlawlary we sala salyşlyklary geçirmek baradaky Merkezi komissiýasy 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny yglan etdi.

Bu barada 22-nji oktýabrda türkmen metbugatynda habar berildi.

Merkezi saýlaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saýlawlaryna ýurduň syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki ýerli synçylaryň, şeýle-de daşardan çagyrylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigi bellenildi.

Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çäginden daşarda boljak raýatlary üçin daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçastoklary dörediler.

Öňde duran saýlawlar 2012-nji ýylyň fewralynda geçirilen prezident saýlawlaryndan başgarak şertlerde geçiriler.

Mälim bolşy ýaly, 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryndan bäri Türkmenistanda täze Konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär.

Baş kanuna girizilen düzedişlere laýyklykda, prezidentlik möhleti ozal bäş ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çenli uzaldyldy we kandidatlaryň, prezidentlik ugrunda bäsleşjek dalaşgärleriň ozal 70 ýaş diýlip görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy.

Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär.

Döwlet eýeçiligindäki metbugatda öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna üç syýasy partiýanyň – Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, şeýle-de täze döredilen Agrar partiýanyň wekilleri gatnaşar.

Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident G.Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar.

Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow häkimiýet başyna 2006-njy ýylyň aýagynda, ozalky ömürlik prezident S.Nyýazow tarpa-taýyn ýogalandan soň geldi.

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhamedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynda 89,23 prosent ses alandygyny, 2012-nji ýylda bolsa 97,14 prosent ses alyp, gaýtadan prezident saýlanandygyny yglan etdi.

Türkmen režiminiň tankytçylary, hususan-da Türkmenistanyň bosgunlykda döredilen Respublikan partiýasy Berdimuhamedowy konstitusiýany öz haýryna üýtgedip, ömürlik prezident bolmaga synanyşmakda aýyplaýar.

Emma muňa garamazdan, prezident Berdimuhamwedow Türkmenistan "demokratiýanyň röwşen ýolundan bedew bady bilen ynamly öňe barýar" diýip hasaplaýar.

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow anna güni Ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, ýurduň ykdysadyýetiniň «doly döwrebap ýagdaýa getirilendigini» aýtdy.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, ýurduň ykdysadyýetiniň "doly döwrebap ýagdaýa getirilendigini", "Türkmenistanyň demokratiýanyň röwşen ýolundan bedew bady bilen ynamly öňe barýandygyny" aýtdy.

Şol bir wagtda-da prezident degişli ýolbaşçylara ýüzlenip, baýramçylyk günlerinde dükanlarda «senagat hem-de azyk harytlarynyň bolçulygyny hökmany üpjün etmegi» tabşyrdy.

Mälim bolşy ýaly, soňky döwürde Türkmenistandan çilimden başlap ösümlik ýagyna, şekere çenli, halkyň esasy sarp edýän harytlarynyň gytalýandygy we gymmatlaýandygy barada habarlar gowuşýar.

Ýerli synçylar bu gytçylyklaryň banklarda we pul çalşylýan nokatlarda daşary ýurt walýutasyna girizilen gadaganlyklardan başlanyp, barha beterleşýändigini, üstesine işleýän adamlaryň manatda alýan aýlyklarynyň hem gijikdirilýändigini, bankomatlarda manat ýetmezçiliginiň dowam edýändigini aýdýarlar.

Emma muňa garamazdan, hökümet maslahatynda aýlyklaryň, stipendiýalaryň we kömek pullarynyň öz wagtynda berilýändigi aýdyldy.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň mejlisde beren hasabatynda aýdylmagyna görä, «häzirki wagtda döwrebap kompýuter tehnologiýalaryny, hususan-da ilatdan kabul edilýän dürli görnüşli tölegleri ýygnamagyň we hasaba almagyň awtomatlaşdyrylan ulgamyny ornaşdyrmak boýunça iş alnyp barylýar.

Aýdylmagyna görä, Türkmenistanda basym internete çatylan islendik kompýuterden ýa-da telefondan maliýe hasaplaşyklaryny amala aşyrmak mümkinçiligi dörediler.

Mejlisde Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynyň häkimleri pagta boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilendigini habar berdiler.

Berkarar döwletimiziň alyp barýan syýasatyny mähriban halkymyzyň giňden goldamagy, kim näme diýse-de, garaşsyz, bitarap Türkmenistanyň demokratiýanyň röwşen ýolundan bedew bady bilen ynamly öňe barýandygyna doly şaýatlyk edýär.

Ýanwar-sentýabr aýlarynyň aralygynda öndürilen önümleriň, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, esli köpelendigi, şonuň bilen bir wagtda jemi içerki önümiň ösüşiniň 6.2 prosent bolandygy aýdyldy.

Halkara pul fondy bu görkezijiniň geçen ýylyň degişli döwründe 7.5 prosent bolandygyny aýdýar.

Türkmenistanyň soňky döwürde millionlarça dollar maýa ýatyran pudaklarynyň biri bolan syýahatçylyk boýunça, 9 aýda 83 müň gowrak syýahatça hyzmat edilip, 33 million manatdan gowrak girdeji alnandygy aýdylýar.

Ylym, bilim pudagynda gazanylýan ösüşler mysal getirilip, hasabat döwründe kitap önümleriniň 266 görnüşiniň, okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň bolsa 155-siniň neşir edilendigi aýdyldy.

Prezident Berdimuhamedow hökümet agzalarynyň hasabatlaryny diňläp, käbir ministrlikleriň işinde kemçilik bar diýmeseň, ýylyň netijeleriniň «erbet bolmandygyny» aýtdy.

Döwlet baştutanynyň tassyklamagyna görä, geçen 9 aýyň dowamynda Türkmenistanda umumy bahasy 2 milliard amerikan dollaryna golaý bolan 122 sany iri desga işe girizildi.

«Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 53 milliard amerikan dollaryndan hem geçýän 2000-den gowrak dürli desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar» diýip, prezident Berdimuhamedow aýtdy.

Ol şu ýyl gowy galla hasylynyň alnandygyny, pagta tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilendigini, beýleki ugurlarda hem «ýokary ösüş depginleriniň gazanylýandygyny» nygtady, ýöne ýylyň dowamynda geçiren göçme mejlislerinde eden tankydy bellikleriniň "beren netijeleri" barada hiç zat aýtmady.

Türkmen lideri şu ýyl Türkmenistanyň Baş kanunyna üýtgetmeleri girizmegiň «demokratik, adalatlylyk we doly aýdyňlyk ýagdaýynda geçendigini hem bellemek isleýärin» diýdi.

«Berkarar döwletimiziň alyp barýan syýasatyny mähriban halkymyzyň giňden goldamagy, kim näme diýse-de, garaşsyz, bitarap Türkmenistanyň demokratiýanyň röwşen ýolundan bedew bady bilen ynamly öňe barýandygyna doly şaýatlyk edýär» diýip, prezident aýtdy.

Berdimuhamedow soňky ýyllarda «amala aşyrylan düýpli özgertmeler» dünýä ykdysadyýetinde dowam edýän ýaramaz ýagdaýlaryň milli ykdysadyýete ýetirýän täsirini azaltmaga, jemi içerki önümiň ösüşini «ýokary derejede, ýagny 6.2 göterim möçberinde saklamaga, manadyň hümmetiniň durnukly bolmagyna, içerki bazarda harytlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny pes derejede saklamaga-da mümkinçilik berýär» diýip pikir edýär.

«Biz Ata watanymyzy ösdürmegiň aýdyň ýolundan ynamly öňe barýarys we geljekde hem şu ýoldan öňe gitmegimizi dowam ederis» diýip, Berdimuhamedow aýtdy.

Şeýle-de ol Türkmenistanda «ösüşiň milli nusgasynyň durmuşa ukyplylygyny we netijeliligini subut edendigini» nygtady.

Emma synçylar, halkara hukuk toparlary Türkmenistanda syýasy-ykdysady we medeni azatlyklaryň yzygiderli çäklendirilýändigini aýdýarlar.

Ýurt içinden gowuşýan habarlarda bolsa, işsizligiň, korrupsiýanyň giň ýaýrandygy, ilatyň durmuş-ýaşaýyş derejesiniň ýyl-ýyldan peselýändigi, iş, okuw we saglyk meseleleri sebäpli daşary ýurtlara gitmek isleýän adamlaryň sanynyň barha köpelýändigi aýdylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG