Sepleriň elýeterliligi

Çeşmeler

Şenbe 25 Mart 2017

Kalendar

Hojaguly Narlyýew

Hojaguly Narlyýew

Moskwada, Orsýetiň kinematorafiýaçylarynyň Merkezi öýünde meşhur türkmen kinorežissýory, kinoperator, kinossenariçi we Türkmenistan SSR-niň halk artisti, aktýor Hojaguly Narlyýewyň 80 ýaş toýy bellenildi.

Anna güni Moskwada, Orsýetiň kinematorafiýaçylarynyň Merkezi öýünde meşhur türkmen kinorežissýory, kinooperator, kinossenariçi we SSSR-iň döwlet baýragynyň eýesi, Türkmenistan SSR-niň halk artisti, aktýor Hojaguly Narlyýewyň 80 ýaş toýy bellenildi.

Hojaguly Narlyýewiň ýaş toýuna öňki sowet soýuzynyň dürli ýurtlaryndan bolan kärdeşleri geldiler we ýubileý dabarasynda çykyş etdiler diýip, Azat Ýewropa/Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Moskwadaky habarçysy Ulugbek Ýoldaşowyň Türkmen gullugy üçin taýýarlan wideosýužetinde aýdylýar.

Özbegistanyň halk artisti Şöhrat Irgaşow Hojaguly Nyrlyýewi onuň iň meşhur kino eseri bolan we köp baýrak alan meşhur «Gelin» filminden hem öň tanaýandygyny gürrüň berdi.

Çykyş edenler, tanymal kinorejissýor Aly Hamraýew, kinodramaturg Adilşa Adişew,Orsýetiň halk artisti Larisa Lužina, tanymal futbol treneri Waleriý Nepomnişiý, Orsýetiň at gazanan artisti Natalýa Arinbasarowa, at gazanan artist Gasan Mammedow we beýlekiler Narlyýewi hakyky adam, ajaýyp pedagog we halypa hasaplaýandyklaryny aýtdylar.

Meşhur türkmen kinoçysynyň kärdeşleri Hojaguly Narlyýewiň «dünýä kino sungatynyň talaplary esasynda taýýarlanan filmleriniň öz many-mazmuny boýunça könelip, möwritini geçirip bilmejekdigini» bellediler.

Şeýle-de bu dabarada türkmenistanly kinoçylar Myrat Alyýew we Eduard Rejebow dagy hem çykyş etdi.

Hojaguly Narlyýewiň aýaly, ussadyň türkmen kino sungatyna uly meşhurlyk getiren «Gelin» kinosynda türkmen gelniniň gaýtalanmajak ajaýyp obrzyny döreden meşhur türkmen aktrisasy Maýagözel Aýmedowa dabarada çykyş edip, şeýle diýdi:

«Men bu gün siziň hemmäňiziň bu ýere gelip üýşeniňize gaty begenýärin we guwanýaryn, siziň öňüňizde başymy egýärin, bu gün Hoja Narly 80 ýaşady – diýip, aktirsa ol hakynda kän gürrüň etmekçi däldigini, sebäbi onuň şonsuzam gowy tanalýandygyny belledi.

Şeýle-de, ençeme ýyl bäri Orsýetde ýaşaýan meşhur türkmen aktrisasy Maýagözel Aýmedowa bu pursatdan peýdalanyp, «hemme türkmen iline salam aýtdy» we bu gün-erte «ýene öz iline barýandygyny» habar berdi.

«Öz ilime döneýin, öz türkmenlerime döneýin» diýip, Aýmedowa sözüni soňlady.

Azat Ýewropa/Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Moskwadaky habarçysy Ulugbek Ýoldaşowyň wideoreportažy esasynda taýýarlandy.

Abdylla Arypow

Abdylla Arypow

Özbegistanyň gahrymany, halk şahyry we Özbegistanyň döwlet gimninin sözleriniň awtory Abdylla Arypow penşenbe güni daşkendiň «Çigataý» gonamçylygynda topraga berildi.

Özbegistanyň gahrymany, halk şahyry we Özbegistanyň döwlet gimniniň sözleriniň awtory Abdylla Arypow penşenbe güni Daşkendiň «Çigataý» gonamçylygynda topraga berildi.

Abdylla Arypow 5-nji noýabrda, 75 ýaşynda Birleşen Ştatlaryň Tehsas ştatynda, Hýuston şäherindäki hassahanada medisina berjergisini alýan ýerinde jan berdi.

Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň maglumatyna görä, şahyryň jaýlanan güni onuň öýüne Özbegistanyň iş başyndaky döwlet baştutany Şawkat Mirziýaýew, hökümetiň beýleki agzalary hem gelip, derwezäniň agzynda durup, ýasa gelenleri garşy aldylar.

«Men ozal beýle zady görmändim. Sebäbi şahyry jaýlamaga ýokary derejeli emeldarlaryň tas hemmesi geldi» diýip, Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy garaşsyz žurnalist Abdyrahman Taşanowa salgylanyp ýazýar.

Şahyryň jaýlanýan pursaty

Şahyryň jaýlanýan pursaty

Abdylla Arypowy soňky ýoluna ugratmaga ýüzlerçe adam gatnaşdy.

Azatlyk radiosy şahyryň Birleşen Ştatlarda, ömrüniň soňky günlerinde ýazan goşgularynyň birini türkmençä geçirip, öz okyjylaryna hödürlemegi makul bildi.

***

Men uzak döwürler garakçy boldum,
Şu ýolda taplandy akyl we ýürek.
Özümden dänenim bir özüm bildim,
Seň neden garakçy bolmagyň gerek?

Men ýapyk binada ýaşadym gorka,
Delalat dagyna dyrmaşdym uzak.
Sen neden bu dünýä bakýarsyň ürke,
Sen neden dowuldan gurunýaň duzak?

Ýalançy dünýäde gün görmek üçin,
Çümmedik ýalanym galmady myrtar.
Sen nämüçin hilegärlik edýärsiň,
Ýalançylyk seniň nämäňe derkar?

Çem gelene boljak boldum hoşamaý,
Aýak ýalap gezdim aç pişik ýaly.
Egildi bir zaman dik bolan başym,
Men saňa hiç rowa görmen bu haly.

Seret ata-babaň şöhrat-şanyna,
Ýalan şöhrat gözläp, gorpa ýykylma.
Men durmuş ýolunda boldum oýunjak,
Hemem betbagt boldum, sen beýle bolma.

Özbekçeden türkmençä geçiren Ýowşan Annagurban.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG