Sepleriň elýeterliligi

Kubalylar Rewolýusiýa gününi belleýär


Kubanyň prezidenti Raul Kastro rewolýusiýa güni mynasybetli sözlän sözünde ildeşlerini has köp işlemäge we Birleşen Ştatlaryň 47 ýyllyk embargosyny az önümçilik üçin bahana edinmezlige çagyrdy.

Kubalylar Rewolýusiýa gününde diktator Fulgensio Batistanyň Fidel Kastronyň ýolbaşçylygynda häkimietden agdarylmagyny baýram edýärler.

Raul Kastro üç ýyl öň ýarawsyz doganynyň ýerine prezident boldy. Fidel Kastro Rewolýusiýa gününde soňky gezek üç ýyl mundan öň söz sözläpdi.
XS
SM
MD
LG