Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wladimir Putin ABŞ-dan nägile


Orsýetiň premýer-ministri Wladimir Putin ýadro ýaraglarynyň sanyny azaltmak barada ylalşyga gelmekde ABŞ-nyň raketalara garşy goranyş programmasynyň böwet bolýandygyny aýtdy.

Wladiwostokda bu barada žurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Wladimir Putin: “Biziň amerikan partnerlarymyz raketa garşy goranyş sistemasyny gurýarlar. Biz bolsa şeýle sistemany gurmaýarys. Ýöne raketa garşy sistema bilen hüjüm ediji ýaraglaryň problemmasy biri-biri bilen baglydyr. Sebäbi, güýşleriň deňagramlylygydy, hatda sowuk uruşy döwründe hem dünýade parahatçylygy saklapdy” - diýip, belledi.

Bu iki ýurduň arasyndaky START atly öňki şertnamanyň möhleti dekabr aýynyň başynda tamamlandy. Täze ylalaşyk boýunça alnyp barlan gepleşikler tamamlanan hem bolsa, täze ylalaşyga entek gol çekilmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG