Sepleriň elýeterliligi

Belarusyň delegasiýasy Moskwa bardy


Orsýetiň nebitini almak hem-de onuň tranziti baradaky gepleşikleri dowam etdirmek üçin öten agşam Belarusyň delegasiýasy Moskwa bardy.

Habar agentlikleriniň maglumatyna görä, Belarus tarapy üç ýyl mundan öň baglaşylan nebit boýunça ikitaraplaýyn ylalaşyga üýtgetmeler girizmek barada öz taslamalaryny hödürläpdir. Şol şertnamanyň möhleti 2009-njy ýylyň ahyrynda tamamlanypdy.

Gümrük pajy hem Orsyetiň nebitiniň tranzit bahasy ýaly meselelerde taraplar özara ylylaşyp bilmän gelýýäler.
XS
SM
MD
LG