Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wengriýada ýene-de zäheriň ýaýramak howpy bar


Şu gün Wengriýanyň hökümet resmileri zäherli himiki galyndylaryň saklanýan rezerwuarynyň diwarlarynyň gutulgusyz ýagdaýda ýumrulmak howpunyň bardygyny mälim etdiler.

Geçen hepdäniň duşenbe güni Budapeşt şäherinden 160 kilometr günorta-günbatarda zäherli himiki läbigiň saklanýan bu beton rezerwuarynyň diwarynyň bir böleginiň ýykylmagy netijesinde, onuň golaýyndaky ilatly punktlaryň üstünden suwuk läbik akyp geçipdi. Şol wakanyň netijesinde 7 adam öldi we köp adamlar bu howply himiki läbikden zäherlendiler.

Bu himiki läbigiň saklanýan rezerwuary uly territoriýany tutýar. Ýerli resmiler onuň diwarlaryna ýene-de ýumrulmak howpunyň abanýandygyny aýdýarlar.

Häzirki wagt geljekki howpuň öňüne böwet goýmak üçin ýüzlerçe meýletinçiler himiki läbigin akaýmagynyň mümkin bolan ugrunda uzynlygy 600 metrlik damba gurýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG