Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tanymal ýazyjy Salman Ruşdy ýatlama ýazýar


Tanymal ýazyjy Salman Ruşdi Eýranyň şol wagtky ýokary ruhany lideri Aýatolla Hameýni «Şeýtan aýatlary» kitabyna garşy fatwa çykarandan soň gizlenip ýaşan wagty hakynda ýatlama ýazýandygyny aýdýar.

Ruşdi Roters habarlar gullugyna bu kitabyň 2011-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlaryn diýip umyt edýändigini aýdypdyr.

Ruşdiniň dördünji romany bolan «Şeýtan aýatlary» 1988-nji ýylda ýylda çap edilipdi.
XS
SM
MD
LG