Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Şweýsariýa Kaddafä degişli bank hasaplaryny doňdurýar


Şweýsariýa Liwiýanyň lideri Muammar Kaddafä degişli bolmagy mümkin bank hasaplaryny doňdurýar. Bu barada penşenbe güni Şweýsariýanyň DIM-i habar berdi.

Kaddafi döwlet telewideniýesine beren interwýusynda ýurtdaky bidüzgünçilikleriň jogapkärçiligini Usame bin Ladeniň üstüne atdy.

“Halkyň göreşi bes edip, özlerini çaknyşyklara itekleýänlerden çagalaryny goramagyna bil baglaýaryn. Biziň watanymyz - müňlerçe şehitleriň topragydyr. Biziň halkymyz italýanlar bilen göreşipdi. Biziň watanymyz – tireleriň atasydyr.
Haýyş edýärin, meniň lapymy keç etmäň” diýip, Kaddafi aýtdy.

Ondan öň “Al-Kaýda” topary ähli musulmanlary Muammar Kaddafiniň garşysyna geçirilýän köpçülikleýin çykyşlary goldamaga çagyrypdy.

Liwiýada gozgalaňçylar ýurtda ikinji we üçünji şäherler bolan Bengazä we Misrata kontrollyk edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG