Sepleriň elýeterliligi

Eger daşary ýurtda okaýan türkmenistanly student bolsaňyz, gyşky we tomusky dynç alyş möwsüminde Türkmenistana aşmak üçin haýsy ýollardan, uçar aragatnaşygy kompaniýalaryndan, töleg usullaryndan peýdalanýarsyňyz? Bilet satyn alanyňyzda onuň möhletini nähili kesgitleýärsiňiz? Siz Orsýetde okaýan käbir türkmen studentleriniň başdan geçirýän wakalaryna meňzeş ýagdaýlara duş gelip gördüňizmi? Bu ugurdan öz deň-duşlaryňyza nähili maslahatlar berip bilersiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG