Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ban Ki Mun Siriýanyň öz borçnamalaryna eýermeýändigini aýdýar


Anna güni BMG-niň Baş sekretary Ban Ki Mun Siriýada bir ýyl bäri dowam edip gelýän gandöküşikligiň soňuna çykmak üçin BMG-niň parahatçylyk planynyň Siriýada ýerine ýetirilmeýändigini aýtdy.

Ol Siriýanyň şäherlerinde agyr ýaraglaryň häzire çenli ulanylýandygy baradaky maglumatlar boýunça çuňňur alada bildirýändigini mälim etdi.

Bu beýanatyň öňýany, penşenbe güni Siriýanyň Hama şäherinde ýüz beren partlamada köp adam öldi.

Şol bir wagtyň özünde, Arap Ligasynyň başlygy Nabil Elaraby Siriýa gyssagly BMG-niň synçylaryny ibermeklige çagyryş etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG