Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Päkistandaky söweşlerde 100-den gowrak adam heläk boldy


Hökümet resmisi ýurduň demirgazyk-günbatarynda iki hepdeden gowrak wagtlap dowam eden soweşlerde Päkistanyň howpsuzlyk güýçleriniň Owganystan bilen serhetden geçen Talyban söweşijilerini yzyna gaýtarandyklaryny aýtdy.

Jehangir Azam Wazir, Bajur taýpasynyň ýaşaýan ýerinde 100-den köp adamyň, şol sanda 80 söweşijiniň, 18 parahat ýaşaýjynyň we sekkiz esgeriň öldürilenligini aýtdy. Üstesine 13 esger ýitirim bolupdyr, olaryň Talyplaryň eline düşenligi çak edilýär. Wazir, serhetýaka obalaryndaky söweşler sebäpli gabawa düşen ýüzleçe adamyň bu ýerden gidip bilýänligini aýtdy.

Talybanyň päkistanly wekili Ahsanullah Ahsan soweşijileriň yza çekilenligini tassyklady, emma ol talyplaryň toparlara bölünşip ýene hüjüm etmegi planlaşdyrýandyklaryny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG