Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iordan: Sud ozalky razwedka başlygyna 13 ýyl tussaglyk berdi


Ýekşenbe güni Iordanyň sudy bu ýurduň razwedka edarasynyň ozalky başlygy general Mohammad al-Dahabini maliýe galplyklarynda günäli tapyp, ony 13 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi.

Sud ony, hususan-da, bikanun pul ýuwuşlyklarda, kezzaplykda we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlykda günäli tapdy.

Mundan daşary, Iordanyň sudy general Mohammad al-Dahabiniň döwlete ýetiren maliýe ýitgilerini döwlet gaznasyna gaýtaryp bermelidigi we munuň üstesine döwlete jerime tölemelidigi barada-da karar çykardy.

Onuň döwlete tölemeli umumy pulunyň 30 million dollardygy aýdylýar. General Mohammad al-Dahabi 2005-2009-njy ýyllar aralygynda Iordanyň razwedka edarasyna ýolbaşçylyk edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG