Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyzlara sorag: Näçe ýaşda durmuşa çykmagy göz öňünde tutýarsyň?


Aşgabat, 2011-nji ýyl.
Türkmenleriň arasynda gyzlar, umuman aýdylanda, maşgala durmuşyna gaty ir başlaýarlar. Gyzlar, adatça, 20-25 ýaşyň aralygynda durmuşa çykýarlar. Emma soňky döwürlerde bu däbe eýermeýänler, durmuş toýlaryny has gijräk tutýanlaram bar.

Eger siz durmuşa çykmadyk gyz bolsaňyz, onda näçe ýaşyňyzda durmuşa çykmagy göz öňünde tutýarsyňyz we näme üçin?
XS
SM
MD
LG