Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda habar serişdeleri barada täze kanun kabul edilmekçi


Şenbe güni Türkmenistanyn Mejlisiniň nobatdaky maslahatynda deputatlar birnäçe täze kanuny proýektlere we üýtgetmelere garadylar. Olaryň hatarynda “Köpçülikleýin habar serişdeleri” baradaky täze kanunyň taslamasy-da boldy.

Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu kanuny taslamanyň “milli habar serişdeleriniň işini döwrüň talaplaryna hem-de ýurtdaky jemgyýetçilik-syýasy we demokratik ösüşleriň maksatlaryna laýyk getirmek” maksady bilen taýýarlanandygyny habar berýär.

Bu täze kanunyň taslamasy barada Mejlisde çykyş eden deputatlaryň habar serişdeleriniň işiniň kanuna hem-de moral-etiki normalara eýermekligiň çäklerinde alnyp gidilmelidigini belländikleri habar berilýär.

Ýöne, şeýle-de bolsa, köpçülikleýin habar serişdeleri baradaky ozalky kanunyň düzgünlerinden tapawutlylykda, Türkmenistanyň bu täze kanunynyň esasynda indi nähili täze düzgünleriň güýje giriziljekdigi barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär.

Şenbe günki maslahatda Mejlisiň deputatlary şu we beýleki kanuny taslamalaryň ählisini biragyzdan kabul etdiler. Indi bu kanuny taslamalaryň doly güýje girmegi üçin olary prezident oz goly bilen tassyklamaly.

Şu günki gün Türkmenistandaky döwürleýin neşirleriň aglabasynyň uçreditel-howandary prezident G.Berdimuhamedow bolup durýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG