Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýusup: Tezegi ýakyp gün görýäs


Owganystandaky iki çaga
Turkmenistandan elektrik energiýasyny alýan Owganystanyň demirgazyk regionlarynyň ýaşaýjylarynyň elektrik upjünçiliginiň ýygy-ýygydan kesilmeginden we toguň guýjüniň pes bolmagyndan kosenýändikleri barada yzygiderli maglumatlar gelip gowuşýar.

Owganystanyň Fariýap welaýatynyň Anhoý etrabynyň ýaşaýjysy Ýusup aga Turkmenistanyň elektrik togundan peýdalanýan demirgazyk owganystanly müňlerçe ýaşaýjylardan biri.

Azatlyk Radiosy bilen gurrundeşliginde Ýusup aga Türkmenistandan gelýän elektrik togunyň soňky döwürde kesilmeginiň öz maşgalasyna ýetirýän täsirleri barada gürrüň berdi. Şol sohbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmäni basyň!

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG