Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kosowoda el granatynyň partlamagy netijesinde iki çaga ýaralandy


Iki serbiýaly çaga Mitrowisa şäherindäki öýleriniň daşynda el granatynyň ýarylmagy netijesinde ýaralanypdyrlar. Bu barada Kosowanyň ýolbaşçylary habar berýär. Agzalýan şäher serbiýalylar bilen etniki albanlaryň arasynda ikä bölünendir.

Resmileriň aýtmagyna görä, üç ýaşyndaky oglan we takmynan on ýaşlaryndaky bir gyz häzirki wagtda keselhanada bejergi alýar.

Polisiýanyň maglumatyna laýyklykda, partlama el granaty sebäp bolupdyr. Bu hüjümiň etniki sebäpleriň esasynda amala aşyrylandygy barada häzirlikçe hiç hili maglumat ýok. Bu ýekşenbe gününden bäri Mitrowisada amala aşyrylan üçünji partlama boldy.

Mundan ozalky partlamada hiç kime zyýan ýetmändi. Serb hökümeti ýaly, Kosowanyň demirgazygyndaky ençeme serbler, 2008-nji ýylda Kosowa tarapyndan yglan edilen Alban etnik azlygynyň garaşsyzlygyny ret edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG