Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ak Tam pilotsyz uçarlaryň hüjümlerini ýerlikli diýip hasaplaýar


Sişenbe güni ABŞ-nyň prezident administrasiýasy “Al-Kaýdanyň” terrorçylary diýlip güman bildirilýän adamlary öldürmek maksady bilen pilotsyz uçarlar arkaly geçirilýän hüjümleri gorap, beýanat etdi.

Amerikan administrasiýasynyň bu beýanatynda hatda sud tarapyndan jenaýat aýyplamasy bildirilmedik amerikan raýatlarynyň-da şeýle hüjümlerde öldürilip bilinjekdigi öňe sürülýär.

Ak Tamyň metbugat sekretary Jeýms Karneý Obamanyň administrasiýasynyň bu baradaky garaýşyny beýan edip: “Şeýle hüjümler kanuny hüjümler, olar etiki we ýerlikli hüjümler” diýdi.

Bu wakanyň öňýany ABŞ-nyň Adalat ministrligi Birleşen Ştatlaryň bähbitlerine garşy ýakyn wagtlarda anyk bir hüjüm ediljekdigini görkezýän delilleriň ýok halatynda-da, terrorçylykda güman edilýän adamlaryň, şol sanda amerikan raýatlarynyň-da öldürilmegine ýokary derejeli amerikan resmileriniň görkezme berip biljekdiklerini tassyklaýan dokumenti jemgyýetçilige aýan etdi.

Bu dokumentiň tankytçylary Obamanyň administrasiýasyny bu meselede häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG