Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Atdanow: "Daýhan pes girdeji alýar"


Lebapda pagta ýygym möwsümi. 2012 ý.
Türkmenistanda däýhanlar kärendeçilik esasynda işleýärler. Bu ýagdaý olary köp babatda döwlete garaşly edip goýýar diýip, Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan daýharlar gürrüň berýär. Sebäbi, olaryň aýtmaklaryna görä, ekilmeli ekinleri köplenç döwlet ýolbaşçylary kesgitleýärler.

Munuň üstesine, suw, tehnika hem döwletiň ygtyýarynda. Emma muňa garamazdan,Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow öz çykyşlarynda daýhanyň gowy işläp, gowy hasyl ýetişdirmegi we gowy girdeji almagy üçin ähli şertiň döredilmegini talap edýär.

Eýsem şeýle şertler dogrudanam döredilýärmi?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan maryly kärendeçileriň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, Maryda ýaşaýan kärendeçi Kerim Atdanow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG