Sepleriň elýeterliligi

Protokol köçeleriň ýaşaýjylary “Bizar bolduk” diýýärler


Aşgabat, Aýtakow köçesi, 2009 ý.
Ýurt içinden gelip gowuşýan habarlarda aýdylmagyna görä, “Aşgabadyň protokol köçelerinde” ýaşaýanlar barha berkidilýän howpsuzlyk çäreleri zerarly örän kösenýärler.

Bu kösençlik olaryň käbirini başga jaý gözlemek, göçmek pikirini etmäge mejbur etse, käbirini agyr depressiýa düşürýär diýip, Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylar aýdýarlar.

Eýsem bu problema nähili döredi we onuň çözgüdi nirede?

Azatlyk Radiosynyň bu problema baradaky “Tegelek stol” söhbetdeşligine Aşgabatdan ýerli synçylar: publisist ýazyjy A.Bugaýew, syýasy aktiwist N.Nurmammedow, Şwesiýadan türkmen parlamentiniň öňki deputaty H.Söýünow gatnaşdy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG