Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rahmon oppozisiýa duýduryş berdi


Anna güni Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýurduň parlamentine we ilatyna ýüzlenip eden ýyllyk ýüzlenmesinde şu ýylyň ahyrynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň “adalatly we aç-açan” ýagdaýda geçjekdigini nygtady.

Ol bu çykyşynda saýlawlar bilen baglanyşykly çärelerde ýurduň oppozisiýasynyň “öz daşary ýurtly ýardamçylaryna bil baglamaly däldiklerini” aýtmak bilen-de, duýduryş berdi.

Hususan-da, prezident Rahmon Täjigistanyň oppozision partiýalarynyň daşarky ýardamlara bil baglamak arkaly, ýurtda 1992-97-nji ýyllaryň graždanlyk urşundaky ýaly ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolmaly däldiklerini nygtady.

Şu aýyň başynda Brýusselde žurnalistlere beren interwýusynda Emomali Rahmon özüniň geljekki saýlawlarda dalaş edip-etmezlik barada heniz belli bir karara gelmändigini aýtdy.

Emomali Rahmonyň 1992-nji ýyldan bäri Täjigistana ýolbaşçylyk edip gelýändigine garamazdan, konstitusiýa girizilen soňky üýtgetmelerden soň, ol ýene bir gezek ýedi ýyllyk möhlete dalaş etmäge hukuk aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG