Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Beýik Ýeňşiň 68 ýyllygy bellenilýär


Penşenbe güni postsowet ýurtlarynyň köpüsinde bolşy ýaly, Türkmenistanda-da Beýik Ýeňşiň 68 ýyllygy giň gerimde bellenilip geçilýär.

Bu baýramçylyk bilen baglanyşykly penşenbe güni ýurduň welaýat merkezlerinde, şol sanda paýtagt Aşgabatda-da uruşda wepat bolanlaryň hormatyna baky oda gül goýmak çäreleri geçirildi. Mundan daşary, uruş weteranlary bilen dabaraly duşuşyklar we konsert çäreleri-de gurnaldy.

Ýeňiş güni bilen baglanyşykly şeýle dabaraly çäreler ozalky postsowet ýurtlarynyňam köpüsinde gurnaldy. Her ýyl bolşy ýaly, bu ýyl hem 9-njy maý güni Orsýetiň paýtagty Moskwadaky Gyzyl meýdançada uly gerimde harby parad geçirildi.

Oňa harby ýolbaşçylar we hökümet resmileri bilen bir hatarda prezident Wladimir Putin we premýer-ministr Dmitriý Medwedew dagylar hem tribunadan tomaşa etdiler.

1941-45-nji ýyllarda nemes faşistik basybalyjylaryna garşy alnyp barlan Beýik Watançylyk urşunda ozalky Sowet Soýuzyndan 27 million töweregi adamyň wepat bolandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG