Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Türkmenistanyň dini syýasatyny goldaýaryn


Aşgabadyň Är-Togrul Gazy Metjidi, 19-njy awgust, 2012 ý.
Soňky wagtlar Türkmenistanda dini ekstremizmiň öňüni almak boýunça çäreleriň güýçlendirilýändigi we daşary ýurtlarda işleýän hem-de bilim alýan türkmenistanlylaryň din bilen gyzyklanmalaryna edilýän gözegçilikleriň-de artýandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar.

Eýsem, şu günki gün Türkmenistanda dini ekstremizm bilen baglanyşykly aladalanmak we çäreleri güýçlendirmek üçin nähilidir bir esaslar barmy? Bu ugurda häkimiýetler tarapyndan nähilidir bir çäreler görülýärmi?

Azatlyk Radiosy şu we käbir beýleki meseleler barada aşgabatly publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG