Sepleriň elýeterliligi

Leýla: "Ýurtda köp zat üýtgäpdir"


Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry
Tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen, daşary ýurtlarda okaýan türkmenistanly talyplaryň uly bir bölegi yzyna – Türkmenistana dolanýar. Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen talyplarynyň aýtmagyna görä, bir ýyla ýetmez wagtyň içinde ýurtda köp sanly üýtgeşmeler bolup geçipdir.

Ýakynda Lebap welaýatyna dynç alyşa baryp, yzyna – Gazagystana dolanyp gelen türkmen talyby Leýla özünde galan tasirleri barada gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG