Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nurmämmedow: "Aýlyklaryň köpeldilmegi biparh garşylandy"


Pul birlikleri
Anna güni geçirilen hökümet maslahatynyň dowamynda, 1-nji sentýabrdan başlap mugallymlaryň, 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap bolsa beýleki zähmetkeşleriň aýlyklaryny 10 göterim artdyrmak barada karara gol goýuldy.

Türkmen metbugaty, bu çäräniň ilatyň durmuş-ykdysady ýagdaýyny gowulandyrmak üçin edilýändigini belleýär. Emma Türkmenistandan gelip gowuşýan käbir maglumatlara görä, aýlyklaryň 10% göterilýändigi baradaky kararyň kabul edilmegi bilen bazardaky harytlaryň-da nyrhy ýokarlanýar.

Eýsem, şeýle ýagdaýda aýlyklaryň 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 10% göterilmegi ilatyň ýaşaýyş durmuşyna nähili täsirini ýetirýär?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmedowa ýüzlendi.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG