Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pensioner: 'Entegem kädä seredip bilemok'


Azerbaýjanda garry eneler Bakuwyň seýilgähinde dynç alýarlar.
Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wagtal-wagtal dürli kynçylyklara sezewar bolýandygy aýdylýar. Ýöne ýurduň kanunlarynda raýatlaryň ählisine deň hukuk berilýär.

Emma muňa garamazdan, öňki SSSR dargap, Türkmenistan garaşsyz bolanyndan soň, Türkmenistanda türkmen diliniň döwlet dili durumyna eýe bolmagy rus dilli ilat üçin belli bir kynçylyklary döretdi diýip, synçylar aýdýarlar.

Mundan başga, Saparmyrat Nyýazowyň pensiýalary ýatyrmagy ýa çäklendermegi hem, türkmenler bilen bilelikde, beýleki milli azlyklar üçin uly kynçylyk döretdi, diýip Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan raýatlar aýdýarlar.

Şeýle raýatlaryň biri, Türkmenabatda ýaşaýan pensioner rus zenany Solomka Leana Kanstantinowna Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG