Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Müsür baş kanunyny üýtgedip başlaýar


Müsürde hukukçylardan we konstitusiýa boýunça bilermenlerden düzülen jemi on adamlyk komitetiň ýekşenbe güni duşuşyp ýurduň baş kanunyna üýtgetmeleri girizmek boýunça işe başlamagyna garaşylýar.

Ýurduň konstitusiýasy 3-nji maýda prezident Muhammad Morsiniň häkimiýet başyndan çetleşdirilmeginden soň ýatyrylypdy.

Ýurduň wagtlaýyn prezidenti Adli Mansur tarapyndan düzülen komitete uniwersitetleriň dört professory we alty sany sudýa girýär.

Konstitusiýa üýtgetmeleri girizmek boýunça işiň 30 günüň dowamynda amala aşyryljagy we 50 adamdan ybarat toparyň garamagyna tabşyryljagy aýdylýar. Bu komissiýa müsür jemgyýetiniň dürli toparlarynyň girizilmegi göz öňünde tutulýar.

Konstitusiýanyň makullanan görnüşi milli referendumda tassyklanmaly.

Ýurduň içeri işler ministri Hazem el-Beblawi şenbe güni eden çykyşynda gapma-garşylyklaryň jemgyýeti bölýändigini aýdyp, zorlugy togtatmaga çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG