Sepleriň elýeterliligi

Begow: "Dine uýýanlaryň sany artýar"


Baýram namazyna gelen türkmenistanlylar. Är-Togrul gazy metjidi, Aşgabat. 8-nji awgust, 2013 ý.
Penşenbe güni, musulman dünýäsiniň aglaba ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem "Eid al-Fitr", ýagny Oraza baýramy bellenilip geçildi. Bu baýramçylyk mynasybetli 8-nji awgust güni ir bilen Aşgabadyň Är-Togrul gazy metjidine müňlerçe adam Baýram namazyna geldi.

Türkmenistandan gowuşýan maglumata görä, ýurtda ýyldan-ýyla agyz bekleýän, Baýram namazyna gelýän adamlaryň sany artýar. Eýsem, munuň sebäbi näme, şeýle-de ýerli ilat muňa nähili garaýar?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen synçy türkmenistanly Ýaýlym Begowa ýüzlendi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG