Sepleriň elýeterliligi

Gelýän okuw ýylynda türkmen ýaşlarynyň öňünde ençeme ýyl "baş kitap" edilip goýlan "Ruhnamanyň" mekdep programmasyndan aýrylýandygy aýdylýar. Eýsem bu kitap türkmenistanly ýaşlaryň durmuşynda, olaryň türkmen halky, türkmen döwleti, türkmen medeniýeti baradaky pikir-garaýyşlarynyň taplanmagynda, umumy dünýägaraýşynyň kemala gelmeginde nähili rol oýnady?

Türkmenistanly ýaşlar şunça ýyl hökmany ders bolan "Ruhnama" sapagynyň ýatyrylmagyna, umuman "Ruhnamanyň" "mukaddeslik" tekçesinden düşürilip, adaty bir kitaba öwrülmegine nähili garaýarlar?

Umuman, türkmen ýaşlary "Ruhnamasyz" durmuşy, okuw-bilim ulgamany nähili göz öňüne getirýärler?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG