Sepleriň elýeterliligi

Döwlet aga: "Bizi işlemäge goýanoklar"


Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden gowuşýan maglumata görä, ilat arasynda “Gök bazar” diýlip atlandyrylýan bazaryň söwdegärlerini, eýýäm, iki günden bäri bazara salman, olary derwezäniň öňünde saklaýarlar.

Eýsem, munuň sebäbi näme? Ýerli söwdägarlar bu waka barada näme diýýärler? Azatlyk Radiosy bu barada “Gök bazarda” uzak wagtdan bäri söwda edip gelýän Döwlet aga bilen ýörite söhbetdeşlik geçirdi.
XS
SM
MD
LG