Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Köne we täze

Soňky ýyllaryň dowamynda, Aşgabadyň durkuny üýtgetmek ugrunda uly mukdarda maliýe serişdeleri ýatyrylýar. Paýtagtda ak mermerden täze binalar gurulýar, awtomagistrallar çekilýär. Şol bir wagtda, ýerli ýaşaýjylar täze binalaryň şäheriň diňe belli bir böleklerinde jemlenip gurulmagy, sebitdäki durky gowy bolan beýleki binalaryň ýumrulmagyna getirýändigini aýdýarlar. Aşaky fotosergide paýtagt Aşgabadyň sowet döwründe meşhur bolan binalarynyň suratlary ýerleşdirildi. Il içindäki maglumata görä, şol binalaryň käbiriniň durkunyň golaýda özgerdilmegine garamazdan hem, olara ýykylmak howpy abanýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG