Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Waşingtonda biri özüni otlady


Birleşen Ştatlaryň paýtagty Waşingtonyň merkezinde, Milli molda bir adam özüni otlady.

Wakanyň şaýady ol adamyň depesine gyzyl kanistrden benzin guýup, soňra özüni otlandygyny görendigini aýtdy.

Ol adam agyr ýanyk ýaralary bilen hassahana ýerleşdirilipdir.

Bu waka Waşingtonyň Milli molunyň otluk meýdançasynda, Kongresiň binasyndan, birnäçe gün öň bir aýalyň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen ýeriniň birnäçe blok uzaklykda bolupdyr.
XS
SM
MD
LG