Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Soçi: Olimpiýa sebiti

Russiýanyň kurort şäheri Soiçide geçirilmeli 2014-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna ýene-de dört aý çemesi wagt galdy. Şol bir wagtda, sebitde alnyp barylýan giň möçberli gurluşyk işleri entegem tamamlanmady. Ýurduň içindäki we daşyndaky gurnaýjylar gurluşyklara çekilen migrant işçileriň ýagdaýlary barada hem aladalary öňe sürýärler. Bu aralykda Russiýanyň gomoseksuallara garşy kabul eden kanunyna jogap hökmünde, bu oýunlary boýkot etmek çagyryşlary hem edilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG