Sepleriň elýeterliligi

Nurmämmedow: “Saýlawlar hilesiz galplaşdyrylýar”


Parlament saýlawlary, Türkmenistan.
Türkmen resmileri garaşsyzlyk döwründe ýurtda geçýän saýlawlaryň, mydama ses berijileriň ýokary gatnaşyk derejesinde amala aşyrylýandygyny yglan edip gelýärler. Türkmen döwlet baştutanlarynyň her saýlawlarda sesleriň ählisini diýen ýaly toplaýandygy aýdylyp, olaryň häkimiýet başynda müdimilik häsiýetde galmak tejribesi dowam etdirilýär.

Emma resmi Aşgabat milli saýlawlaryň adalatly geçirilýändigini aýdýan hem bolsa, halkara guramalary türkmen saýlawlarynyň netijelerine şübheli garaýarlar we olaryň galpdygyny aýdýarlar. Dünýä ýurtlarynda saýlaw prosesiniň demokratik kadalaryna näderejede laýyk geçirilýändigine gözegçilik edýän ÝHHG ýaly guramalar bolsa türkmen saýawlaryna hatda çagyrylmaýarlar.

Türkmenistanda saýlaw prosesinde nähili galplyklar goýberilýär?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow blen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG