Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Garaşsyzlyk baýramyny belleýär


Türkmenistan ýekşenbe güni ýurduň Baş baýramyny, ýurt garaşsyzlygynyň 22 ýyllygyny belleýär.

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow metbugatda baýramçylyk gutlagy bilen çykyş etdi.

Baýramçylygyň esasy çäreleri paýtagt Aşgabadyň merkezi meýdançasynda, harby parad we ýurduň bäş welaýatyndan Aşgabada gelen delegasiýalaryň baýramçylyk ýörişi bilen bellenilýär.

Ýurduň prezidenti we hökümet agzalary, parlamentiň deputatlary, Türkmenistandaky daşary ýurt missiýalarynyň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, regionlardan gelen delegasiýalar irden ýurt garaşsyzlygynyň baş simwolynyň – Türkmenistanyň Garaşsyzlyk monumentiniň eteginde gül çemenlerini goýdular.

Baýramçylyk dabaralarynyň birinji gününiň soňy aýdym-sazly konsertlere, köpçülikleýin gezelençlere ulaşýar.

Garaşsyzlyk baýramynyň ikinji güni duşenbede, paýtagt aýlawynda guralýan at çapyşyk bilen dowam eder.

Türkmenistan 1991-nji ýylyň oktýabrynda, ählihalk ses berişliginiň netijeleri esasynda, garaşsyz ýurt diýlip yglan edildi.
XS
SM
MD
LG