Sepleriň elýeterliligi

Dünýä Türkmenleri Birleşigi näme bölýär?


Eýranly türkmenler adam hukuklarynyň bozulmagyna garşy protest bildirýärler. Ženewa
Dünýä Türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi, adat bolşy ýaly, bu ýyl hem Garaşsyzlyk baýramynyň bosagasynda Aşgabatda ýyllyk konferensiýasyny geçirdi. Ýöne dünýäniň çar künjegine ýaýran türkmenleri birleşdirmek, olaryň hukuklaryny goramak üçin döredilen bu guramanyň işinden barha kän nägilelik eşidilýär.

Azatlyk Radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşigine gatnaşýan myhmanlar bir zaman bu guramanyň agzasy hökmünde Aşgabada çagarylan brolsalar, indi, näme üçindir, idelmeýändiklerini aýdýarlar.

Eýsem Dünýä Türkmenleriniň ynsanperwer bileleşiginiň işinde nähili pikirlenmeli, çözmeli meseleler bar?

Muny bilmek üçin Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhanyň dünýä türkmenleriniň käbir wekilleriniň gatnaşmagynda taýýarlan ýörite gepleşigini diňläň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG