Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: "Käbir zatlar göz üçin edilýär"


Türkmenistanda 2014-nji ýyl üçin niýetlenen döwlet býujeti halk köpçüligine mälim edildi. Döwlet býujetiniň 13 million amerikan dollaryna golaýy sporty ösdürmek we köpçülikleýin çäreleri maliýeleşdirmäge sarp etmek üçin kesgitlenipdir. Türkmen metbugatynyň habar bermegine görä, bu san geçen ýylky bilen deňeşdireniňde 62% köpdür.

Ýurtda sporty ösdürmäge we köpçülikleýin çäreleri maliýeleşdirmek üçin niýetlenen bu pul iş ýüzünde nähili sarp edilýär? Bu serişdäniň goýberilmeginiň maksady näme we göz öňünde tutulýan maksada näderejede ýetilýär?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG