Sepleriň elýeterliligi

Bazar şertlerindäki mugtçulygyň netijeleri


Türkmenabadyň "Graşsyzlyk etrabynda bir köçe. 3
Türkmenistanda garaşsyzlygyň başyndan bäri mugtçulyk syýasaty ýöredilýär we ilata belli bir mukdardaky gaz, elektrik togy, suw mugt berilýär. Emma indi bu syýasatyň üýtgemegi mümkin diýen çakalamalar edilýär.

Daşoguzda geçen Ýaşulular maslahatynda mugtçulygyň bir tarapdan ullakan zaýaçylyga, bisarpaçylaga alyp gelýändigi aýdyldy.

Eýsem bazar şertlerindäki mugtçulygyň geljegi nähili? Bu ýerde nähili gaýtadan seretmeli meseleler, syýasy-ykdysady netijeler bolup biler?

Azatlyk Radiosynyň bu barada geçiren söhbetdeşligini diňläp, öz pikirlerňizi ýazsaňyz, hoşal bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG