Sepleriň elýeterliligi

Merjen: "Türkmenistana dolanyp bilemok"


Türkmenistanyň uçary
Türkiýede köp sanly türkmenistanly zähmet migrantlarynyň bardygy aýdylýar. Olaryň aglabasynyň hem bikanun ýagdaýda işleýändigi bellenilip geçilýär.

Türkiýede zähmet çekýän şol türkmenistanlylaryň berýän gürrüňlerinden çen tutulsa, onda haçanda olar bir kynçylyga uçran mahallary Türkmenistanyň ilçihanasyna ýa-da konsullygyna ýüz tutmakdan çekinýärler.

Şeýle ildeşlerimiziň biri hem Türkiýede bikanun zähmet migranty hökmünde ýaşap ýören Merjen. Ol rak hassalygyna duçar bolandygyny, indi hem hökmany ýagdaýda yzyna – Türkmenistana dolanmalydygyny aýdýar. Emma ol pasportyny ýitirendigi sebäpli, ýurduna dolanyp bilmeýändigini, Türkmenistanyň konsullygynyň hem ýeterlik hemaýaty bermeýändigini aýdýar.

Merjen bilen söhbetdeşligi Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG