Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kösti köpe ýetýän parahorluk


Para pursatlaryndan
Türkmenistan dünýäde parahorluk görkezijileri boýunça in tanymal ýurtlaryň hatarynda agzalýar. Ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylmagyna görä, bu sosial kesel ýurtda giň ýaýran işsizligiň hem bir sebäbi bolup durýar.

Mundan başga, ol ýaşlaryň bilim almagyna, raýatlaryň kanuny hukuklaryna eýe bolmagyna hem agyr zarba urýar.

Azatlyk Radiosynyň nobatdaky "Tegelek stol" söhbetdeşligi şu meselä bagyşlandy. Oňa ýerli synçylar gatnaşýar.

Söhbeti diňläp, öz pikirleriňizi ýazsaňyz, bellikleriniňizi galdyrsaňyz hoşal bolarys.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG