Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Humaý: Sergezdan çagalar kösenýär


Bir gyzjagaz aglaýar
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlardan çen tutulsa, onda soňky ýyllaryň dowamynda türkmenistanlylaryň belli bir bölegi iş gözleginde ýurtdan çykyp, daşary ýurtlara gaýdypdyr.

Bu halatlarda daşary çykyp gaýdan raýatlaryň aglabasynyň öz çagalaryny beýleki ýakyn garyndaşlarynyň hossarlygyna goýup gaýdýandygy aýdylýar. Munuň netijesinde ene-atasyndan jyda düşen çagalaryň belli bir kynçylyklara sezewar bolýandyklary hem bellenilip geçilýär.

Aşgabatly Humaý bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi.

Teswirleri gör (10)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG