Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bugaýew: Aşgabatda köpçülik üçin iki myhmanhana bar


"Ýyldyz" atly bäş ýyldyzly myhmanhana, Aşgabat, oktýabr, 2013.
2013-nji ýylda Türkmenistanda milli ykdysadyýetiň ösüşine gönükdirilip 41 milliard dollarlyk maýa ýatyrylypdyr. Resmi maglumatlarda şeýle-de habar berilişine görä, häzirki wagtda ýurtda 35 milliard dollarlyk iri gurluşyk obýektleri amala aşyrylýar. Olaryň jemi sanynyň 2 müňe golaýdygy hem aýdylýar. Yzygiderli ulanylyşa tabşyrylýan iri obýektleriň arasynda myhmanhanalar hem bar.

Döwletiň hasabyna gurulan iri obýektlerden ýurduň ýaşaýjylary nähili peýdalanyp bilýärler?

Azatlyk Radiosy bu sowaly türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

XS
SM
MD
LG