Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aýna: "Çärelerden ýadadyk"


Resmi çäreden gelýän ýaş gyzlar
Ýakynda paýtagt Aşgabadyň “Älem” medeni dynç alyş merkezinde ýüzlerçe mekdep okuwçysynyň hem gatnaşmagynda Täze Ýyl arçasynyň yşyklandyrmak dabarasy bolup geçdi.

Türkmen telewideniýesinde şol mekdep okuwçylaryň howanyň sowukdygyna garamazdan, arçanyň daş-töwereginde şadyýan aýdym aýdyp, tans edýändigi görkezildi.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlarda şeýle dabaralara mekdep okuwçylarynyň howanyň sowuk ýa-da yssydygyna garamazdan mejbury ýagdaýda gatnaşdyrylýandygy aýdylýar.

Ahal welaýatynyň mekdep okuwçylardan Aýna köpçülikleýin çärelerden ýadandygyny, başarsa şeýle çärelerden galmaga synanyşýandygyny aýdýar.

Teswirleri gör (15)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG