Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Protokol köçeleri we biynjalyk


Aşgabadyň "Garaşsyzlyk" şaýolunyň ugry
Garaşsyzlyk döwründe Aşgabatda ”protokol” diýlip atlandyrylýan köçeler we şol köçeler sebäpli günüň belli wagtlarynda adamlaryň bu ýollardan ýöremegine, ulag gatnawynyň tertip-düzgünine täsir ýetirýän ýagdaý peýda boldy.

Bu ýagdaý, prezidenti maşyn kerweni geçende, şol köçäniň maşynlardan, hatda janly jandardan arassalanmagy, köçäniň töwereginde ýaşaýan adamlaryň durmuşynyň aşa çäklendirilmegi bilen bagly.

Eýsem, Aşgabatdaky “protokol” köçeleri beýleki köçelerden nähili tapawutlanýar? We bu ýagdaý şol köçäniň töwereginde ýaşaýan ýaşaýjylara nähili täsirini ýetirýär?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp, Aşgabadyň “protokol” köçeleriniň biriniň ugrunda ýaşaýan aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG